Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Întrebări frecvente

SRI este principalul serviciu de informatii din România specializat în culegerea, analizarea şi valorificarea informaţiilor obţinute în interiorul ţării. Misiunea sa este de a cunoaşte, preveni şi contracara ameninţările la adresa securităţii naţionale, aşa cum acestea sunt definite de lege.

SRI este parte componentă a sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Conform prevederilor legale, orice cetăţean are dreptul de a înainta SRI petiţii formulate în nume propriu, prin structura de relaţii cu cetăţenii.

În termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii, Serviciul este obligat să vă răspundă.

Potrivit legii, toate datele obţinute sau gestionate în activitatea de informaţii, inclusiv datele personale, au caracter secret de stat şi sunt protejate corespunzător.

Informaţiile privind viaţa particulară, onoarea sau reputaţia persoanelor, cunoscute incidental în cadrul obţinerii datelor necesare siguranţei naţionale, nu pot fi făcute publice şi, dacă nu prezintă relevanţă pentru securitatea naţională, sunt şterse de îndată.

Toate datele cu caracter personal cunoscute/deţinute de Serviciu sunt radiate, respectiv distruse dacă, în urma desfăşurării activităţilor specifice prevăzute de lege, se constată că acestea nu sunt corecte, nu există pericol la adresa securităţii naţionale sau suspiciunile nu sunt confirmate. Regula generală este că, atunci când datele nu prezintă interes pentru securitatea naţională, sunt radiate sau distruse. Excepţie fac datele personale furnizate cu consimţământul persoanei în vederea efectuării verificărilor de securitate specifice, în condiţiile legii.

Potrivit legislaţiei în vigoare, informaţiile din domeniul siguranţei naţionale pot fi comunicate către următorii beneficiari:

  • preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, precum şi comisiilor permanente pentru apărare şi asigurarea ordinii publice ale celor două camere ale Parlamentului
  • miniştrii şi şefii departamentelor din ministere, când informaţiile privesc probleme ce au legătură cu domeniile de activitate pe care le coordonează sau de care răspund
  • prefecţi, primarul general al Capitalei, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru probleme ce vizează competenţa acestora
  • organele de urmărire penală, când informaţiile privesc săvârşirea unei infracţiuni.

Comunicarea informaţiilor se realizează cu aprobarea directorului SRI.

În SRI sunt angajaţi absolvenţi ai Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”, precum şi specialişti valoroşi cu pregătire academică în diverse domenii de interes pentru SRI, care au urmat un curs specializat de pregătire în cadrul instituţiei. Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultaţi secţiunea Cariere.

SRI este o instituţie cu angajaţi tineri. Media de vârstă în SRI este de 37 de ani.

Angajaţii SRI sunt profesionişti de elită, care corespund unor standarde înalte de pregătire şi unor exigenţe morale şi profesionale sporite.

Cei interesaţi să devină angajaţi ai instituţiei sunt încurajaţi să urmeze studiile de licenţă şi masterat ale Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”.

În cazul în care aveţi o pregătire teoretică în cadrul unei alte universităţi şi sunteţi specialist într-un domeniu de interes pentru instituţie, puteţi transmite o scrisoare de intenţie însoţită de CV-ul personal pe adresa institutiei noastre sau puteţi completa formularul online.

În funcţie de conţinutul solicitării dumneavoastră, vă puteti adresa instituţiei noastre după cum urmează:

Potrivit legii, activitatea SRI este clasificată secret de stat şi protejată în mod corespunzător. Astfel, potrivit HG 585/2002 este interzis accesul altor persoane, în afara celor care dispun de permis de acces, în locurile în care sunt gestionate informaţii secrete de stat.

Biroul destinat relaţiilor cu cetăţenii se află în Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti.

Accesul la informații secrete de stat este condiţionat de deţinerea unui document de acces, eliberat de conducătorul instituţiei deţinătoare de astfel de informaţii, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, în baza avizului comunicat de ORNISS. Accesul la informaţii secrete de serviciu este permis în baza autorizaţiei emise de conducătorul entităţii în cadrul căreia persoana activează.

Misiunea SRI nu este de a urmări persoane, ci de a cunoaşte, preveni şi contracara ameninţări la adresa securităţii naţionale.

În baza autorizaţiilor eliberate de către judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, SRI interceptează numai comunicaţiile acelor persoane implicate în activităţi care, potrivit legii, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale.

Pentru desfăşurarea misiunilor sale, SRI are acces la bazele de date deţinute de alte autorităţi şi instituţii publice numai în condiţiile legii, cu respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Interceptarea comunicaţiilor se realizează cu stricta respectare a prevederilor legale, în cazuri temeinic justificate şi motivate corespunzător, în baza unor mandate emise de judecatori, care au o perioadă de valabilitate de maxim 6 luni.

Principalele ameninţări, aşa cum sunt enunţate în actele normative cu caracter general şi prin hotărâri ale CSAT, se referă la activităţi de spionaj pe teritoriul României, criminalitate organizată transfrontalieră, terorism şi subminarea statului de drept.

SRI editează lunar revista Intelligence, care este postată pe site-ul instituţiei. Totodată, sub egida unor campanii de educare privind securitatea naţională, SRI distribuie broşuri care descriu activitatea sa şi oferă informaţii privind felul în care cetăţenii României pot contribui la cunoaşterea, prevenirea şi contracararea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

De asemenea, detalii despre organizarea şi funcţionarea SRI, drepturile şi obligaţiile personalului, precum şi despre locul şi rolul instituţiei în cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot fi obţinute prin consultarea secţiunii Legislaţie.

La cererea persoanelor fizice şi juridice din sectorul privat, SRI acordă asistenţă de specialitate pentru protejarea informaţiilor clasificate aflate în posesia acestora şi prevenirea scurgerii unor astfel de date ce nu pot fi aduse la cunoştinţa publicului. Asistenţa de specialitate se acordă contra cost.

Asistenţa de specialitate se acordă gratuit persoanelor fizice şi juridice din sectorul privat care execută comenzi pentru stat, în limita şi pe durata acestora, precum şi celor care desfăşoară activitate de cercetare ori de producţie în probleme sau cu privire la aspecte de interes naţional.

Deşi activitatea legată de spionaj sau criminalitate organizată pare un domeniu rezervat cinematografiei, astfel de activităţi se desfăşoară în mod curent în realitatea contemporană şi orice persoană poate deveni, cu sau fără voie, instrumentul acestora. SRI încurajează toţi cetăţenii României să fie vigilenţi în privinţa unui interes aparte pe care cineva îl poate manifesta în relaţionarea directă sau în spaţiul virtual şi să semnaleze prompt aceste suspiciuni autorităţilor competente.

Suspiciunile privind o ameninţare teroristă pot fi semnalate la telverde. SRI verifică cu seriozitate toate suspiciunile semnalate şi angrenează resurse importante, sens în care vă rugăm să utilizaţi responsabil această linie telefonică. Precizăm că alarmarea fără un motiv întemeiat se pedepseşte conform legii.

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, SRI cooperează cu instituţiile care au atribuţii în domeniul securităţii naţionale (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale), cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Direcţia Generală a Vămilor, cu celelalte organe ale administraţiei publice.

SRI este coordonator tehnic al SNPCT.

De asemenea, SRI cooperează cu servicii şi organizaţii partenere şi este membru al celor mai selecte cluburi de intelligence din lume.

Prin specificul activităţii sale, orice serviciu de informaţii din lume are o activitate discretă, protejată ca atare de legea fiecărui stat.

Serviciul Român de Informaţii nu poate efectua acte de cercetare penală, nu poate lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nici nu dispune de spaţii proprii de arest.

Totuşi, în cazul constatării unei infracţiuni flagrante la regimul securităţii naţionale stabilit de lege, a unui atentat sau act terorist ori a unor tentative sau acte preparatorii la asemenea infracţiuni, dacă sunt pedepsite de lege, ofiţerii Serviciului Român de Informaţii îl pot reţine pe făptuitor, predându-l de îndată organelor judiciare competente împreună cu actul de constatare şi corpurile delicte.

Legea garantează dreptul oricărei persoane de a sesiza Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, atunci când se consideră lezată în drepturile sau libertăţile sale prin folosirea mijloacelor de obţinere a informaţiilor sau dacă are cunoştinţă de încălcări ale prevederilor constituţionale şi ale altor dispoziţii legale de către Serviciul Român de Informaţii, în activitatea sa.

De asemenea, puteţi contacta structura SRI de relaţii cu cetăţenii pentru a ne aduce la cunoştinţă eventuale suspiciuni privind nereguli în activitatea instituţiei sau a reprezentanţilor acesteia.

Totodată, potrivit Constituţiei, orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.