Serviciul Român de Informaţii
Serviciul Român de Informaţii

Sistemul Naţional de
Alertă Teroristă:

NIVEL PRECAUT

Politica de confidenţialitate

Informaţiile prezentate pe acest site sunt considerate a fi de interes public şi pot fi distribuite sau copiate, cu excepţia cazurilor în care există specificaţii care interzic acest lucru.

Dacă utilizatorul doreşte să ne furnizeze detalii personale – ca de exemplu completarea unui formular de contactare cu adresa de e-mail sau personală, vom utiliza acele informaţii pentru a-i răspunde mesajului sau cererii acestuia. Vom distribui datele dumneavoastră personale altei instituţii sau autorităţi publice numai dacă cererea dumneavoastră are legătură/se referă la aceasta sau dacă legea stipulează astfel.

Site-ul arhiva.sri.ro nu colectează informaţii în scopuri comerciale. În cazul în care trebuie să furnizaţi o adresă de e-mail sau adresa personală pentru a primi un răspuns, altul decât cele generate automat la întrebările sau comentariile dumneavoastră, vă recomandăm să nu furnizaţi alte date cu caracter personal.

Există o varietate de măsuri de securitate de ordin fizic, electronic şi procedural pentru a proteja datele dumneavoastră personale. Din motive de securitate a site-ului, cât şi pentru a ne asigura că acest serviciu este furnizat tuturor utilizatorilor, acest sistem informatic utilizează programe-control pentru a monitoriza traficul în reţea în vederea identificării încercărilor neautorizate de încărcare sau modificare a informaţiilor sau care ar cauza prejudicii.

Cu excepţia cazurilor în care sunt făcute investigaţii autorizate pentru a monitoriza dacă legea este respectată, nu vor exista încercări de a identifica utilizatorii sau modul de utilizare a site-ului.

Încercările neautorizate de încărcare sau modificare a datelor în cadrul acestui site sunt interzise şi vor fi pedepsite conform dispoziţiilor cadrului normativ în vigoare.

Dacă aveţi întrebări sau sugestii cu privire la informaţiile prezentate aici, vă rugăm să ni le adresaţi prin intermediul adresei de e-mail webmaster@sri.ro.

Politica site-ului arhiva.sri.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerare materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, ne rezervăm dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate.

0800 800 100 Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor teroriste

Copyright © 2012 Serviciul Roman de Informaţii. Toate drepturile rezervate.

Pentru o navigare optimă, vă recomandăm folosirea unui browser cu capabilități HTML5 și CSS3.